Monitoring warunków w szpitalach

Kompleksowy bezprzewodowy system monitorowania wielkości fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w szpitalach wymagany jest stały monitoring parametrów takich jak temperatura, wilgotność czy różnica ciśnienia w pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości.
Personel szpitala powinien zostać powiadomiony przy pomocy SMS lub e-mail w razie wystąpienia zagrożenia (np. nagłego wzrostu lub spadku temperatury w lodówce ze szczepionkami). Dodatkowo, na potrzeby dokumentacji, celem potwierdzenia warunków przechowywania leków lub szczepionek, wymagane są raporty poświadczające warunki przechowywania produktów farmaceutycznych. 
W szpitalach na każdym z oddziałów znajduje się wiele urządzeń i pomieszczeń, w których należy monitorować warunki środowiskowe. Istotne jest więc zebranie wszystkich danych na jednej platformie, a także możliwość łatwej rozbudowy systemu o kolejne punkty pomiarowe.

Co i gdzie należy monitorować?

 • APTEKA SZPITALNA

  Apteka szpitalna, zaopatrując w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne wszystkie oddziały szpitalne, wymaga stałego monitoringu temperatury w lodówkach oraz temperatury i wilgotności w pomieszczeniach, w których przechowywane są  produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

  Utrzymanie optymalnych warunków przechowywania leków, szczepionek, itp. wpływa na ich bezpieczeństwo i skuteczność działania.

  Zgodnie z przepisami wymagany jest stały monitoring temperatury zarówno w chłodziarkach jak i w pomieszczeniach, w których znajdują się produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

 • SALE OPERACYJNE I POMIESZCZENIA O WYSOKIEJ KLASIE CZYSTOŚCI

  Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiednich parametrów w specjalnych pomieszczeniach czystych „clean room” m.in. na salach operacyjnych,  w pracowniach typowania tkankowego, w bankach komórek macierzystych oraz na salach operacyjnych i innych pomieszczeniach aseptycznych znajdujących się w obszarze bloków operacyjnych.

  Pomiędzy pomieszczeniami, w których wymagana jest absolutna sterylności powietrza i pomieszczeń  montowane są rejestratory różnicy ciśnień, umożliwiające kontrolę nad zachowaniem odpowiedniej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami połączonych za pomocą ciśnieniowych śluz komorowych. Zapewnienie wymaganego kierunku przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami uniemożliwia przedostanie się cząstek stałych, drobnoustrojów, oparów środków do dezynfekcji, itp. do wnętrza pomieszczenia czystego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule o monitoringu różnicy ciśnienia w szpitalach.

 • LABORATORIUM

  W laboratoriach bardzo ważną kwestią jest stała kontrola temperatury w urządzeniach takich jak kriostaty, zamrażarki niskotemperaturowe, zamrażarki do -50°C, lodówki czy cieplarki. Zachowanie optymalnych warunków temperatury w urządzeniach wpływa na prawidłowość wyników badań oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania określonych substancji.
  Monitorowanie temperatury w lodówkach, zamrażarkach pracujących do -50°C i w cieplarkach zapewnianie jest przez tradycyjne rejestratory temperatury lub z sondą zewnętrzną.
  Natomiast w zamrażarkach pracujących poniżej -50°C oraz w kriostatach (specjalnych urządzeniach do przechowywania komórek macierzystych, schłodzonych parami ciekłego azotu do -196°C) montowane są rejestratory niskich temperatur.

 • SALE CHORYCH

  W pomieszczeniach szpitalnych istotną kwestią jest także jakość powietrza. Rejestrator jakości powietrza w oparciu o stężenie lotnych związków organicznych wylicza współczynnik IAQ (ang. Indoor Air Quality) reprezentujący jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo rejestrator mierzy temperaturę i wilgotność względną powietrza, co w połączeniu ze stężeniem VOC daje pełny obraz warunków panujących w pomieszczeniu.

 • STOŁÓWKA

  Zgodnie z wymaganiami HACCP jednym z podstawowych warunków przygotowywania zdrowych i dobrych pod względem jakościowym potraw w zakładach żywienia zbiorowego jest stała kontrola temperatury magazynowanych produktów. Rejestratory temperatury/ wilgotności umieszczane są w zamrażarkach i chłodniach, magazynach suchych, gdzie przechowywana jest żywność.

ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem dedykowanym do monitorowania różnych wielkości fizycznych jest kompletny system zdalnego nadzoru Efento Cloud. System umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Efento Cloud to bezprzewodowy system monitorowania warunków środowiskowych. System składa się z rejestratów Efento, które mierzą daną wielkość fizyczną, a następnie przesyłają dane do Efento Gateway Bluetooth – Ethernet, skąd są one transmitowane do platformy “w chmurze” – Efento Cloud. Instalacja systemu sprowadza się do rozmieszczenia rejestratorów w odpowiednich punktach, bez konieczności prowadzenia kabli.

Rejestratory zasilane są baterią, która zapewnia ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej dwóch lat. Maksymalny zasięg rejestratora wynosi ok. 100 m w otwartej przestrzeni, zasięg wewnątrz pomieszczeń jest mocno uzależniony od architektury budynku czy zakłóceń pasma.

Platforma Efento Cloud to 13 równolegle pracujących serwerów rozmieszczonych w różnych miejscach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w razie awarii lub kłopotów z transmisją danych do któregoś z serwerów, ich funkcje przejmują pozostałe. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłą pracę platformy i pełne bezpieczeństwo danych pomiarowych. Koszty obsługi i konserwacji systemu przez użytkownika są znikome, ponieważ platforma Efento Cloud, utrzymywana w “chmurze”, jest zarządzana i bezpłatnie aktualizowana przez producenta – firmę Efento.

Rozwiązanie Efento Cloud umożliwia gromadzenie i wizualizację danych z rejestratorów (np. w formie wykresu lub tabel) oraz generowanie automatycznych raportów. W przypadku przekroczenia ustalonych progów system pozwala na wysyłkę powiadomień do dowolnej liczby użytkowników, zarówno w formie wiadomości e-mail jak i SMS.

Opinie użytkowników

„System Efento pozwolił na monitoring temperatur i wilgotności w chłodziarkach i pomieszczeniach Apteki Szpitalnej. Informacja SMS i email o przekroczeniach monitorowanych parametrów, pozwala na interwencję poza godzinami pracy Apteki. Stanowi dobre zabezpieczenie produktów leczniczych i wyrobów medycznych przechowywanych w Aptece.

System pozwala na podgląd temperatur z zewnątrz (spoza Apteki), tworzenie raportów, nie wymaga połączeń kablowych, umożliwia pomiar w wielu punktach jednocześnie.

Znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie ze względu na rozmieszczenie punktów pomiaru, połączenia przewodowe stanowiłyby barierę.

W naszej opinii, dobry kontakt  z Firmą, pomoc w dobraniu odpowiedniej konfiguracji systemu Efento, łatwość instalacji i bieżącej obsługi, przekłada się na wysoką ocenę systemu Efento.”

Kierownik Sekcji Planowania i Ewidencji,
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

“Celem wdrożenia systemu było zdalne, bezobsługowe monitorowanie warunków środowiskowych w urządzeniach i w pomieszczeniach clean room. Przed zainstalowaniem systemu Efento napotkaliśmy problem codziennego monitorowania urządzeń zainstalowanych wewnątrz pomieszczeń czystych. Monitorowanie to wiązało się z codziennym wejściem do clean room w celu rewizji stanu tych urządzeń co znacznie podwyższało koszty użytkowania tych pomieszczeń. System Efento obsługuje zarówno parametry środowiskowe wewnątrz pomieszczeń tj. wilgotność, temperatura i różnica ciśnień pomiędzy pomieszczeniami, jak również monitoruje temperaturę w chłodziarkach i kriostatach niskotemperaturowych do przechowywania zamrożonego materiału przeszczepowego.

Zastosowanie systemu Efento w kriostatach z ciekłym azotem, pozwoliło na wyeliminowanie codziennego otwierania zbiorników w celu kontroli temperatury. Był to dla nas jeden z kluczowych problemów, ponieważ przy codziennej inwentaryzacji tych urządzeń i znacznej różnicy temperatur wewnątrz urządzenia i temperatury zewnętrznej, dochodziło do uszkodzeń uszczelek zabezpieczających w tych urządzeniach. Bezpieczeństwo przechowywanego materiału polepszyło się ze względu na system powiadomień email oraz sms także poza godzinami pracy.

Intuicyjny, czytelny i klarowny system komputerowy Efento Cloud obsługujący rejestratory jest łatwy w obsłudze,  dostosowany do wymogów i standardów krajowych. Platforma ta pozwala na generowania raportów z ewentualnymi alarmami oraz potwierdzeniem przyjęcia tych alarmów.

Współpraca z firmą Efento przebiegała w rzeczowej, miłej atmosferze w pełni zaangażowanej pomocy zarówno w projektowaniu, jak i w wdrożeniu całego systemu monitorowania. Tak więc z całą przyjemności i przekonaniem rekomenduje współpracę z firmą Efento.

 

Kierownik Banku Komórek Krwi,
Szpital Dziecięcy w Krakowie