Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość przez sklep internetowy efetno.pl i getefento.com

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Efento  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 14/5, 31-123 Kraków, posługującą się numerem NIP 6762499917, REGON 363515645, KRS 0000941769.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym efento.pl lub getefento.com, zwanym dalej Klientem, a
  Efento  Sp.z o.o. ., zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Efento  Sp. z o.o. jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego efento.pl i getefento.com.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym efento.pl i getefento.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego efento.pl i getefento.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego efento.pl i getefento.com.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  – przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) przy pomocy bramki płatności transferuj.pl,
  – za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
  Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne szczególne warunki płatności (np. gotówką w siedzibie Sprzedawcy).
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.   Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Efento  Sp.z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Efento  Sp.z o.o. , ul. Krupnicza 14/5, 31-123 Kraków lub elektronicznie na adres efento@efento.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Efento  Sp.z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) efento.pl i getefento.com.
 2. Zamówienia składać mogą zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani użytkownicy jednak każdy użytkownik składający zamówienie musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:– dokonywania zakupów w sklepie internetowym efento.pl i getefento.com,

  – jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  – jest uprawniony do udziału w promocjach,
  prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Akceptując regulamin sklepu efento.pl / getefento.com Klient:
  – wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Efento  Sp.z o.o. i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego,
  – może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej efeno.pl / getefento.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 8. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym efento.pl / getefento.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 10. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia z określeniem daty dostawy i akceptacji tych warunków przez Klienta.

       IV. Dostawa

       1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym efento.pl / getefento.com realizowane są wyłącznie na terytorium całego Świata, jednak w zależności od miejsca dostawy naliczane mogą być dodatkowe opłaty, o których Klient zostanie poinformowany.
       2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. lub UPS Polska Sp. z o.o.
       3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie efento.pl / getefento.com i wyświetlany przed akceptacją zamówienia przez Kupującego.
       4. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
       5. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL Parcel Polska Sp. z o.o.  lub UPS Polska Sp. z o.o. odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
       6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem efento.pl/kontakt oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
       7. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem efento.pl/kontakt oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.
       8. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedający może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

              V. Prawo do odstąpienia od umowy

              1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby
               Efento  Sp.z o.o. (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedający umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: efento@efento.pl.
              2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
              3. Termin 30-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
              4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów
               – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
               – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
               – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
               – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
              5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
              6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 7 dni w stanie niezmienionym.
              7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
              8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
              9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

              Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 4-9 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Sprzedawca informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

                    VI. Reklamacje

                    1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
                    2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną przez formularz na stronie help.efento.io.
                    3. W formularzu należy umieścić szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
                    4. Po  wypełnieniu formularza  zgłoszenia reklamacyjnego Klient otrzymuje dalsze instrukcje postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną.
                    5. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: Efento  Sp.z o.o. , Ul. Krupnicza 14/5, 31-123 Kraków.
                    6. Reklamowany towar należy właściwie zabezpieczyć. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie.
                    7. Na przesyłce w widocznym miejscu należy umieścić numer zgłoszenia, który zostanie wygenerowany po wypełnieniu formularza.
                    8. Reklamowany towar w momencie dostarczenia do siedziby Sprzedającego powinien zawierać oryginalne opakowanie.
                    9. Reklamowany towar powinien zostać przesłany do siedziby Sprzedającego kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. 
                    10. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.
                    11. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje informację od Sprzedawcy dotyczącą dalszego postępowania: naprawa sprzętu w ramach serwisu gwarancyjnego, wymiana sprzętu na nowy lub odrzucenie reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej wraz z przyczyną odrzucenia reklamacji.
                    12. Za diagnostykę urządzenia nieobjętego gwarancją Klient zostanie obciążony opłatą 50 zł netto. W przypadku decyzji klienta o wykonaniu naprawy/zakupie nowego urządzenia, koszt diagnostyki zostanie automatycznie anulowany. Szczegółowe koszty naprawy będą każdorazowo wysyłane do akceptacji przed wykonaniem czynności serwisowych.
                    13. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
                    14. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
                    15. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

                              VII. Polityka prywatności

                              1. Polityka prywatności została serwisu efento.pl i getefento.com została opisana w dokumencie „Polityka prywatności„.

                              VIII. Postanowienia końcowe

                              1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych od niego niezależnych.
                              2. Sprzedający ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

                              Kraków, 31.12.2021 r.