Efento Cloud warunki użytkowania

Warunki poniżej („Warunki”) wraz z polityką prywatności regulują dostęp i korzystanie z serwisu internetowego Efento Cloud, aplikacji mobilnych, produktów i usług (łącznie „Serwis”). 

Serwis jest oferowany i dostarczany przez Efento Sp. z o.o („my”, „nas” lub „nasz”). W niektórych przypadkach, korzystanie z naszego Serwisu wymaga zainstalowania naszego oprogramowania na komputerze lub urządzeniu mobilnym („Oprogramowanie”). Uzyskując dostęp do Serwisu oraz w celu zainstalowania lub korzystania z oprogramowania, użytkownik musi zgodzić się na niniejsze Warunki bez modyfikacji przez Użytkownika. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie przez odinstalowanie oprogramowania i likwidację konta w Serwisie. Niektóre przepisy nadal będą obowiązywać po wygaśnięciu niniejszych Warunków. Warunki te stanowią prawną umowę między nami a użytkownikiem. 

1. Definicje

 

a. “Użytkownik” to osoba, która ma dostęp, przegląda lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub Oprogramowania 

b. „Zawartość” oznacza tekst, obrazy, zdjęcia, audio, wideo i wszelkie inne dane na www.efento.pl, www.efento.io, www.getefento.com, www.cloud.efento.io lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej firmy Efento. 

c. „Treści” oznaczają całą zawartość tworzoną, opracowywaną i umieszczaną przez nas na stronie. 

d. „Treści Użytkownika” oznaczają wszystkie dane zapisywane i przesyłane przez Użytkownika do / za pośrednictwem Serwisu w tym m.in. mapy lokalizacji, komentarze dotyczące alarmów, adresy e-mail i numery telefonów odbiorców powiadomień, nazwy sensorów. 

e. „Treści osób trzecich” oznaczają treści, które są udostępniane w Serwisie przez podmioty inne niż my lub Użytkownicy, takich jak dostawcy danych, którzy posiadają licencję na dane wykorzystywane przez nas w Serwisie. 

f. „Zawartość strony” oznacza wszelkie treści, które są udostępniane w Serwisie, w tym Treści, Treści Użytkownika, Treści osób trzecich.

g. “Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie dostarczone przez nas i pobrane przez użytkowników Serwisu takie jak oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne, firmware. 

h. “Sprzęt” oznacza dowolne urządzenie przesyłające dane do Serwisu – sensor lub gateway. 

I. “Dane pomiarowe” pomiary wykonane przez rejestratory Efento i przesłane do Serwisu

 

2. Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, które można znaleźć na końcu tej strony. Zgadzając się na niniejsze Warunki zgadzasz się również z naszą Polityką Prywatności. Nasza Polityka Prywatności reguluje gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji zbieranych od Ciebie. Gromadzone przez nas informacje są przechowywane i przetwarzane przez nas na serwerach na terenie Unii Europejskiej. Przez zainstalowanie oprogramowania lub założenie konta w Serwisie wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby korzystania z Serwisu.

 

3. Zmiany Regulaminu

Możemy zmienić warunki użytkowania Serwisu. Wszelkie zmiany w warunkach użytkowania pojawią się na tej stronie, a w przypadku istotnych zmian warunków użytkowania dodatkowo powiadomimy cię o tym e-mailem, który zostanie wysłany na adres podany przy rejestracji. Użytkownik powinien śledzić zmiany w warunkach użytkowania w sposób regularny, gdyż aktualna wersja warunków użytkowania jest wiążąca. Każda zmiana warunków użytkowania będzie skuteczna z chwilą aktualizacji warunków użytkowania w Serwisie. Użytkownik rozumie i zgadza się, że kontynuacja dostępu i korzystanie z Serwisu lub Oprogramowania po każdej pisemnej modyfikacji Warunków oznacza akceptację modyfikacji. 

 

4. Konta użytkowników

Aby korzystać z niektórych funkcji w Serwisie Użytkownik musi założyć konto i dostarczyć informacji o sobie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do konta. Jesteś również odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w związku z kontem. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta z powodu nieprzestrzegania Warunków użytkowania. Tworząc konto Użytkownik nie może podszywać się pod kogoś innego, tworzyć konta dla kogokolwiek innego niż siebie, podawać adresu e-mail innego niż własny, lub tworzyć wielu kont. Niektóre funkcje serwisu pozwalają na wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS) do urządzeń mobilnych Użytkownika lub osób trzecich. Użytkownik udziela nam zgody na wysyłanie wiadomości SMS do odbiorców (numerów telefonów) wpisanych przez niego w Serwisie. Wysyłanie wiadomości SMS wiąże się z opłatami, o których Użytkownik jest powiadomiony w Serwisie. Korzystając z funkcji Serwisu umożliwiających wysyłanie wiadomości SMS Użytkownik zobowiązuje się do płacenia takich opłat. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości tekstowych (SMS) przez usunięcie swojego numeru z Serwisu. Numery telefonów, adresy e-mail zarejestrowane przez Użytkowników w Serwisie nie będą bez zgody Użytkownika wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane osobom trzecim. 

 

5. Korzystanie z Serwisu

Zapewniamy Użytkownikowi dostęp do serwisu zgodnie z ograniczeniami opisanymi w niniejszych Warunkach. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjną pracę Serwisu, jednak nie gwarantujemy jego ciągłej i bezawaryjnej pracy. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Nie gwarantujemy, że wszelkie dane przesyłane do lub z naszej witryny będą dokładne i bez błędów. Treści Użytkownika przesyłane do Serwisu będą zapisywane i przechowywane w Serwisie co najmniej przez dwa lata od momentu ich przesłania.

 

6. Ograniczenia w zakresie użytkowania

Użytkownik zgadza się, że nie umożliwi osobom trzecim i nie będzie: 

a. korzystać z Serwisu w celach promocyjnych lub handlowych, z wyjątkiem wyraźnej zgody wydanej na piśmie przez nas; 

b. korzystać z Serwisu w sposób naruszający jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym jakiegokolwiek naruszenia zaufania, praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnicy handlowej, prywatności, prawa do wizerunku oraz innych praw własności intelektualnej lub praw własności; 

c. korzystać z Serwisu z naruszeniem niniejszych Warunków lub obowiązujących przepisów prawa; 

d. modyfikować, adaptować, reprodukować, dystrybuować, tłumaczyć, tworzyć dzieł pochodnych lub adaptacji, publicznie odtwarzać, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać Serwisu oraz Treści z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas; 

e. odtwarzać działania Serwisu lub Sprzętu korzystając z “inżynierii wstecznej”, z wyjątkiem wyraźnej zgody na piśmie wydanej przez nas; 

d. usuwać lub modyfikować jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności znajdujących się w Serwisie; 

f. wykorzystywać Serwisu do pozyskiwania informacji o innych Użytkownikach; g. wykorzystywać Serwisu na potrzeby pozycjonowania; 

h. podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technologicznej; i. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Serwisu, kont użytkowników, systemów lub sieci połączonych z Serwisem przez włamanie (hacking), analizowanie haseł lub innych środków informatycznych; 

j. korzystać z Serwisu lub jakiejkolwiek zawartości strony do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innych elementów o charakterze destrukcyjnym (zwanych łącznie „Wirusy”); używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Serwisu lub w inny sposób zakłócać prawidłowego funkcjonowania Serwisu; 

7. Odpowiedzialność za zawartość

Tylko Użytkownik jest odpowiedzialny za Treści Użytkownika i bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z treścią, w tym ryzyko związane z dokładnością i kompletnością Treści Użytkownika. Użytkownik nie może oznaczać, że treść jest w żaden sposób poświadczona przez nas. 

Można narazić się na odpowiedzialność, jeżeli, na przykład, Treści Użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do wizerunku lub inną własność intelektualną lub prawa własności; zawiera materiał, który jest fałszywy, celowo wprowadza w błąd; zawiera materiał, który jest niezgodny z prawem; lub narusza jakąkolwiek ustawę lub rozporządzenie. Przykładami takich działań może być umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika wulgarnych lub obraźliwych nazw sensorów lub komentarzy albo wgranie jako mapy pomieszczenia obrazów zawierających treści naruszające prawo.

 

8. Korzystanie z treści

Możemy usunąć lub przywrócić Treści Użytkownika według własnego uznania, jeżeli Treści naruszają obowiązujące prawo. Nie możemy zagwarantować poufności czy odpowiedzialności w odniesieniu do treści. Dane pomiarowe przechowywane będą w Serwisie przez okres co najmniej sześciu lat od momentu przesłania ich do Serwisu. Po upływie tego czasu możemy je usunąć.

 

9. Licencja na oprogramowanie i ograniczenia

Podczas korzystania z Serwisu i zakładania konta w Serwisie udzielamy Użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji, do użytkowania i zainstalowania oprogramowania na komputerze lub urządzeniu przenośnym i / lub korzystania z oprogramowania oraz Serwisu. Są to jedyne prawa w odniesieniu do Oprogramowania i Serwisu. Użytkownik nie może pomagać osobom trzecim lub włączyć się do dekodowania, modyfikacji wstecznej, dekompilacji lub innych czynności mających na celu uzyskanie kodu źródłowego Oprogramowania / Serwisu. Wszelka komunikacja pomiędzy Sprzętem a Serwisem i/lub Oprogramowaniem i treści przechowywane na naszych serwerach oraz Oprogramowanie zawiera nasze informacje poufne, które nie mogą być publikowane, przekazywane lub w inny sposób wykorzystywane z wyjątkiem gdy takie funkcje są wykonywane przez Oprogramowanie w toku zwykłej działalności. 

 

10. Dostępność Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, aktualizacji lub zaprzestania rozwoju Serwisu według własnego uznania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu. W przypadku istotnych modyfikacji Serwisu, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem wysłanym na adres podany przy rejestracji konta. Wprowadzane modyfikacje i / lub aktualizacje nie będą miały na celu ograniczenia dotychczasowych funkcjonalności, mogą dotyczyć poprawy funkcjonalności i zwiększenia możliwości Serwisu.

W przypadku zaprzestania świadczenia dostępu do Serwisu, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem wysłanym na adres podany przy rejestracji konta z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zawieszenie funkcjonowania systemu dotyczy warunków krytycznych takich jak rozwiązanie firmy. 

 

11. Nieautoryzowany dostęp

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania legalnych środków, jakie uznamy za konieczne, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Serwisu, w tym, ale nie ograniczając się do: mapowania adresów IP i kontaktowania się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu identyfikacji i wyeliminowania wielokrotnych prób nieautoryzowanego dostępu. 

12. Wypowiedzenia

Możemy usunąć lub zablokować konto Użytkownika w Serwisie, w całości lub w części, według własnego uznania, z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych Warunków, a w szczególności postanowień sekcji 6, 9, 11 i 13.
b. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie przez  usunięcie konta w Serwisie, co uniemożliwi dalsze korzystanie z Serwisu, a jeśli zainstalował Oprogramowanie, przez odinstalowanie go. Jeśli Użytkownik usunie swoje konto w Serwisie, wszystkie Treści Użytkownika zostaną usunięte.
c. W przypadku jakiegokolwiek wypowiedzenia, czy to przez nas czy przez Użytkownika, sekcje 1, 7, 8, 13-15 niniejszych Warunków będą nadal w pełni obowiązywać.

 

13. Własność

Jesteśmy właścicielem praw majątkowych i praw autorskich wszystkich Treści w Serwisie, w tym, lecz nie ograniczając się do znaków handlowych, interfejsów wizualnych, interaktywnych funkcji, grafiki, kodu komputerowego, produktów, oprogramowania, oraz wszystkich pozostałych elementów i części składowych Serwisu z wyłączeniem Treści osób trzecich. Użytkownik nie może modyfikować, reprodukować, dystrybuować, tworzyć dzieł pochodnych lub adaptacji, publicznie odtwarzać ani w żaden sposób wykorzystywać naszych materiałów lub Oprogramowania w całości lub w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas. 

 

14. Gwarancje, zastrzeżenia i ograniczenia odpowiedzialności

SERWIS, OPROGRAMOWANIE ORAZ SPRZĘT DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ EFENTO ORAZ WSZYSTKIE INFORMACJE I CAŁA ZAWARTOŚĆ, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W SERWISIE SĄ UDOSTĘPNIANE PRZEZ FIRMĘ EFENTO W STANIE I MIEJSCU, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ORAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI.  UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE KORZYSTA Z SERWISU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I NIE ZAPEWNIAMY ŻADNYCH WARUNKÓW, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, PISEMNYCH ANI USTNYCH LUB OKREŚLONYCH W INNY SPOSÓB, DOTYCZĄCYCH SERWISU, OPROGRAMOWANIA ALBO SPRZĘTU, O ILE ZAPISY WYRAŹNIE NIE STANOWIĄ INACZEJ.  W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA EFENTO WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB OKREŚLONE USTAWOWO, MIĘDZY INNYMI JAKIEKOLWIEK GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE LUB ZWIĄZANE Z: PRZYDATNOŚCIĄ HANDLOWĄ I DO OKREŚLONEGO CELU, TRWAŁOŚCIĄ, BRAKIEM WIRUSÓW, NIENARUSZANIEM PRAW, NIEPRZERWANYM CZASEM DZIAŁANIA, PRZESTOJEM, PRZERWAMI W DZIAŁANIU SERWISU, DOKŁADNOŚCIĄ LUB KOMPLETNOŚCIĄ, PRAWIDŁOWYM WYKONANIEM I BRAKIEM ZANIEDBAŃ.  NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE SERWIS, OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE MÓGŁ BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z SERWISU BEZ OPÓŹNIEŃ, PRZERW I BŁĘDÓW LUB ŻE JAKIEKOLWIEK WADY LUB BŁĘDY ZOSTANĄ POPRAWIONE. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE KORZYSTANIE Z SERWISU I / LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ PROWADZENIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WITRYNIE FIRMY EFENTO LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM POWODUJE PRZESYŁANIE DANYCH PRZEZ INTERNET, ŻE FIRMA EFENTO NIE OBSŁUGUJE ANI NIE KONTROLUJE INTERNETU ORAZ ŻE TE DANE MOGĄ BYĆ PODATNE NA ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE I ELEMENTY ZANIECZYSZCZAJĄCE KOMPUTER, TAKIE JAK WIRUSY, ROBAKI I KONIE TROJAŃSKIE, ORAZ NA PRÓBY DOSTĘPU DO DANYCH LUB ICH USZKODZENIA PRZEZ NIEAUTORYZOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW, TAKICH JAK HAKERZY.  UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE FIRMA EFENTO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE DZIAŁANIA.  ŻADNE UMOWY ZMIENIAJĄCE LUB ROZSZERZAJĄCE POWYŻSZE GWARANCJE I OGRANICZENIA NIE BĘDĄ WIĄŻĄCE, CHYBA ŻE ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE NA PIŚMIE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ FIRMĘ EFENTO.  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WIĘC NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA. NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEDZIAŁANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SERWISU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WARTOŚCI ZAKUPIONEGO SPRZĘTU.

 

15. Zwolnienie z odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE FIRMA EFENTO, JEJ LICENCJODAWCY, PRACOWNICY, DYREKTORZY, WŁAŚCICIELE I PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE SKUTKI UŻYCIA SERWISU I OPROGRAMOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA: (A) SZKODY WTÓRNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, RETORSYJNE LUB SPECJALNE; (B) SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB UŻYCIA; (C) PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI.  TE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU BŁĘDU, DELIKTU, ZANIEDBANIA, WPROWADZENIA W BŁĄD ALBO ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ PRODUKTU.  UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM SERWISU. UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ EFENTO Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZONĄ POSTANOWIENIAMI W NINIEJSZEJ SEKCJI, MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCEJ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE LUB POKRYCIE KOSZTÓW BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNIKA ONA Z PRAWA STANOWIONEGO LUB ZWYCZAJOWEGO.  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE SZKODY, TAKIE JAK SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, WIĘC NIEKTÓRE OGRANICZENIA W NINIEJSZEJ SEKCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

 

Polityka prywatności

Korzystając ze strony Efento oraz platformy Efento Cloud (“Usług”) przekazujesz nam swoje dane. Poniżej opisujemy jakie dane zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak się z nimi obchodzimy.

Jakie dane zbieramy i dlaczego?

 1. Dane związane z Twoim kontem – Zbieramy i kojarzymy z Twoim kontem dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer(y) telefonu(ów), na które wysyłane mają być powiadomienia z platformy Efento Cloud, wybór języka oraz informacje o płatnościach. Dane te podawane są dobrowolnie przez Użytkownika, możesz je zobaczyć i edytować w ustawieniach swojego profilu po zalogowaniu się do platformy Efento Cloud
 2. Informacje o urządzeniach – Numery seryjne sensorów i gateway przesyłających pomiary do platformy Efento Cloud. Dane te są konieczne do poprawnego działania Usługi
 3. Dane o użyciu – informacje z urządzeń i o urządzeniach służących do uzyskania dostępu do strony i platformy Efento Cloud: adres IP, informację o przeglądarce / urządzeniu, których używasz oraz identyfikatory związane z urządzeniami. Dodatkowo (jeżeli włączyłeś tę funkcję w swoim urządzeniu) możemy zbierać dane o Twojej lokalizacji.
 4. Pliki cookie i podobne technologie – Używamy technologii, takich jak pliki cookie w celu świadczenia, ulepszenia i promocji naszej platformy i strony www. Przykładowo pliki cookie pomagają nam w zapamiętywaniu nazwy użytkownika, ustawieniu domyślnego języka, zrozumieniu, w jaki sposób użytkownik korzysta z platformy i strony, a także poprawę ich jakości na podstawie tych informacji. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie.

Jak NIE wykorzystujemy Twoich danych?

 1. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych reklamodawcom ani osobom trzecim
 2. Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania
 3. Nie transferujemy Twoich danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 4. Nie zapisujemy historii zmian Twoich danych, mamy dostęp jedynie do aktualnych danych, takich samych jak widoczne w zakładce “Profil” po zalogowaniu się na konto
 5. Nie przechowujemy Twoich danych, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług. Jeżeli usuniesz swoje konto, my usuniemy Twoje dane osobowe
 6. Bez Twojej wyraźnej zgody nie wykorzystamy Twoich danych do wysyłki materiałów reklamowych i marketingowych

Kto ma dostęp do zbieranych danych?

 1. Administratorzy strony i platformy Efento Cloud – administratorzy widzą dane użytkowników zarejestrowanych w platformie Efento Cloud (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numery seryjne urządzeń). Nie widzą natomiast Twojego hasła i nie mogą go zmienić
 2. Użytkownicy w obrębie Twojej organizacji – jeżeli należysz do organizacji, do której należą też inni użytkownicy, mogą oni zobaczyć informacje, takie jak Twoje imię i nazwisko oraz Twój adres e-mail (np. jeżeli wysyłasz im zaproszenie do dołączenia do organizacji lub jeżeli wprowadziłeś jakieś zmiany, które zostały odnotowane w logach systemowych Twojej organizacji). Dostęp do tych danych mają jedynie użytkownicy w Twojej organizacji lub osoby, do których wysłałeś zaproszenie do dołączenia do organizacji
 3. Inne aplikacje – możesz nadać innym aplikacjom uprawnienia do dostępu do Twoich danych (adres e-mail, numer telefonu, numery seryjne sensorów i gateway, pomiary) jeżeli korzystasz z naszego API. Aby inne aplikacje miały dostęp do tych danych konieczna jest Twoja zgoda
 4. Prawo i porządek – Możemy ujawnić informacje stronom trzecim, jeżeli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu (a) zachowania zgodności z prawem, (b) zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub (c) ochrony praw własności Efento

Jak mogę administrować swoimi danymi?

 1. Dane osobowe, które gromadzone są w platformie Efento Cloud możesz zobaczyć i edytować w zakładce “Profil” po zalogowaniu się na swoje konto
 2. Masz prawo do bycia zapomnianym – jeżeli usuniesz swoje dane my też je usuniemy. Możesz to zrobić korzystając z zakładki „Profil” po zalogowaniu się na swoje konto
 3. Jeżeli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie możesz zgłosić to do odpowiedniego organu kontrolującego wykorzystanie danych osobowych

Gdzie przechowywane są dane?

 1. Dane przechowujemy na serwerach naszych oraz naszych partnerów (np. firm hostingowych) na terenie Unii Europejskiej, może zdarzyć się, że dane są przechowywane poza terytorium Twojego kraju
 2. Dane mogą być również przechowywane po stronie urządzeń służących do uzyskania dostępu do platformy Efento Cloud (np. przeglądarka zainstalowana na Twoim komputerze)

Zmiany

Jeśli będziemy brać udział w fuzji lub przejęciu, Twoje informacje mogą zostać przekazane w ramach takiej umowy. Powiadomimy Cię (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres powiązany z Twoim kontem) o każdej takiej transakcji i pozwolimy Ci podjąć własną decyzję w takim przypadku.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Najnowsza wersja Polityki prywatności będzie dostępna na naszej stronie internetowej. W przypadku dużych i istotnych zmian, powiadomimy Cię o nich wysyłając e-mail na adres powiązany z Twoim kontem.

 

Kraków, 09.01.2023