2018-07-19 – Efento Logger – Instrukcja v 1.2

2018-07-19 - Efento Logger - Instrukcja v 1.2