Marcowa aktualizacja Efento Cloud

Miło nam poinformować, że w marcu miejsce miała kolejna aktualizacja platformy Efento Cloud. Najważniejsze zmiany wprowadzone w tej aktualizacji to zmiana formatu raportów PDF, możliwość dostępu do danych przy pomocy aplikacji mobilnej i modyfikacja sposobu wypisywania się z raportów automatycznych. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone 15.03.2019 i są dostępne dla wszystkich użytkowników bez żadnych dodatkowych opłat.

Nowy format raportów PDF

Po aktualizacji, raporty PDF generowane w platformie Efento Cloud zawierają wykres z oznaczonymi progami alarmowymi. Dzięki temu użytkownik może w łatwy i wygodny sposób sprawdzić, czy w danym okresie wartości mierzone przez rejestrator mieściły się w bezpiecznym zakresie.

Pierwsza strona raportu PDF generowanego przez Efento Cloud

Dodatkowo, na pierwszej stornie raportu PDF umieściliśmy podsumowanie, w którym użytkownik znaleźć może informacje dotyczące:

  • Przekroczeń progów alarmowych – sekcja zawiera wartości skrajnych progów alarmowych (np. jeżeli ustawione są trzy górne progi temperatury, to w tej sekcji widoczny będzie najwyższy z nich), liczbę i łączny czas przekroczeń progów, informacje o najdłuższym przekroczeniu, w tym maksymalną i średnią wartość w trakcie przekroczenia oraz datę i godzinę jego wystąpienia oraz czas przekroczenia
  • Wartości statystyczne – wartości maksymalną i minimalną, wartość średnią oraz odchylenie standardowe dla wszystkich pomiarów widocznych na wykresie
  • Wartości specyficzne dla rejestratora – np. w przypadku temperatury w sekcji Podsumowanie widoczna jest wartość Średniej temperatury kinetycznej (MKT) w wybranym okresie

W nagłówku i stopce raportu PDF umieściliśmy informacje umożliwiające identyfikację raportu, w tym nazwę i numer seryjny rejestratora i lokalizację do której jest przypisany, okres z którego wygenerowany został raport, datę i godzinę wygenerowania raportu i użytkownika, który go wygenerował (dla raportu na żądanie)

Generując raport PDF użytkownik może wybrać, czy raport ma zawierać jedynie pomiary (wówczas raport ma format opisany powyżej), czy również informacje dotyczące przekroczeń i informacje techniczne. Jeżeli wygenerowany raport zawiera informacje techniczne i informacje dotyczące przekroczeń, to na jego kolejnych stronach umieszczona jest tabela zawierająca datę i godzinę zdarzenia oraz jego opis. W tej sekcji zawarte mogą być informacje dotyczące poszczególnych przekroczeń, niskiego poziomu baterii czy utraty łączności z rejestratorem.

Aplikacja mobilna

Dostęp do danych z rejestratorów jest w tej chwili również możliwy przez aplikację Efento Logger, która może być bezpłatnie pobrana z Google Play. Po zalogowaniu na swoje konto użytkownik ma dostęp zarówno do bieżących danych pomiarowych rejestratorów jak i pomiarów historycznych. Dane mogą być prezentowane w formie wykresu, w formie tabelarycznej oraz wyeksportowane w formacie PDF lub CSV. Dodatkowo z poziomu aplikacji Efento Logger, użytkownik może wyświetlać bieżące i historyczne alarmy dotyczące wybranego rejestratora wraz z informacją czy alarm został potwierdzony i (jeżeli tak), to przez kogo. Dostęp do danych z Efento Cloud jest możliwy w aplikacji Efento Logger w wersji 3.5.0 lub nowszych.

Link umożliwiający anulowanie subskrypcji raportów automatycznych

Kolejną zmianą jest możliwość wypisania się z raportu otwierając link zawarty w mailu, w którym przesyłany jest raport. Kliknięcie w link powoduje usunięcie adresu e-mail odbiorcy z listy adresów, do których wysyłany jest dany raport. Operacja ta nie ma wpływu na pozostałych subskrybentów alarmu.

Dodatkowo w ramach aktualizacji wprowadziliśmy obsługę nowych rodzajów sensorów i usprawniliśmy sposób wyświetlania list (paginacja).